Contact InformationDIRECTOR

Dr. Hadeer Abouelnagah

Phone+966-11-494-8247

Emailhabouelnagah@psu.edu.sa


SECRETARY

Ms. Sara A. Al-Skait

Phone+966-11-494-8399

Emailsskait@psu.edu.sa


TRANSLATORS

Ms. Mona M. Al-Yemni

Phone+966-11-494-8315

Emailmyemni@psu.edu.sa

Ms. Maha A. Al-Mojil

Phone+966-11-494-8701

Emailmmojil@psu.edu.sa

Ms. Afnan Almuqbil

Phone+966-11-494-8175

Emailamuqbil@psu.edu.sa